COOKIES & INTEGRITETSPOLICY

Inledning
För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi ibland behandla personuppgifter som tillhör fysiska personer (registrerade). Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att ge information till sådana registrerade om hur vi behandlar deras personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vilka som får ta del av dom samt hur registrerade kan ta tillvara sina rättigheter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Mellbloms redovisning AB (nedan kallad Mellbloms), org.nr 559212-0926, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

När har Mellbloms rätt att behandla dina personuppgifter?
Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Hur får Mellbloms dina personuppgifter?
Vi får normalt personuppgifter i samband med att du exempelvis blir eller kund hos oss, kontaktar oss via e-post, översänder filer eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Vi kan även få personuppgifter från t.ex. andra redovisningsbyråer, skatteverket, banker eller kreditupplysning.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, e-postadress, inkomstuppgifter, företag- och bankuppgifter.

Varför behandlar Mellbloms uppgifter om dig?
För bland annat följande ändamål:
Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
Hantera och administrera bokföring
Upprätta deklarationer och årsredovisningar
Användas för att kontakta dig
Erbjuda dig tjänster
Använda som underlag vid fakturering och bokföring
Framtagande av statistik, kundundersökningar och analyser

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Endast anställda på Mellbloms samt myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar Mellbloms dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss, 12 månader efter den senaste kundkontakten eller längre om det krävs enligt lag.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att säkerställa att vi lämnar uppgifter till rätt person. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.
Du har rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Mellbloms Redovisning AB, Södra Bokhagsvägen 1 A, 253 55 Mörarp

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 1 september 2019

© MELLBLOMS REDOVISNING / EN HEMSIDA FRÅN EREVEL DESIGN